Over ons

Onze stichting is 1986 opgericht onder de naam Stichting Maatschappij en Politie. Sinds december 2012 zijn we verder gegaan onder de naam Stichting Maatschappij en Veiligheid. De nieuwe naam symboliseert de bredere opvatting van onze missie rondom het bevorderen van veiligheid.

Bestuur:  mr. T.H.J. Joustra  – voorzitter

Prof. mr. dr. E. R. Muller – vice-voorzitter * prof. dr. J.A. van Manen- penningmeester

Lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.

Ere-voorzitter: prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Directeur: mw. drs. I.M. de Jong

Voor meer informatie zie het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018.

Leerstoel Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken
Onze stichting heeft in 1988 de leerstoel Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken in het leven geroepen en ondergebracht bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. De leerstoel valt onder de faculteit der Rechtsgeleerdheid, vakgroep Criminologie.

Van 1 oktober 2008 tot eind 2016 bekleedde prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom deze bijzondere leerstoel. Er wordt nog gesproken over een leerstoel met andere inhoudelijke invulling.

Expertgroep
De SMV heeft in 2015 de zogenoemde ‘Expertgroep Veiligheid’ in het leven geroepen. De Expertgroep bestaat uit een aantal bedrijven (uit verschillende sectoren) die de passie voor veiligheid delen, het belang ervan onderschrijven en willen meedenken over veiligheidsissues.

Met deze Expertgroep geeft de SMV invulling aan haar motto ‘Samen werken aan veiligheid’. Ook stelt de Expertgroep de SMV in staat om scherper te kunnen focussen op veiligheid in het bedrijfsleven.

Onderwerpen waaraan de SMV in dit kader zal werken zijn:

  • Inhoud geven aan de (grenzen aan de) eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen voor veiligheid in relatie tot: ketenverantwoordelijkheid; verantwoordelijkheid voor medewerkers en derden in binnen-en buitenland; technologische ontwikkelingen;
  • Hoe kunnen ondernemingen lering trekken uit voorvallen? Hiervoor moeten zij vrijuit kunnen spreken en moet de schuldvraag buiten beschouwing blijven.

De eerste bijeenkomst van de Expertgroep Veiligheid was inspirerend.

Vrije Universiteit Amsterdam – Bestuurswetenschappen & Politicologie
De SMV kent een lange en rijke samenwerkingstraditie met de afdeling Bestuurswetenschappen & Politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel zijn Ronald van Steden (hoofddocent) en Anthonie Drenth (onderzoeker), beiden bij deze afdeling werkzaam, aan de SMV verbonden. Vanuit de onderzoeksgroep Veiligheid & Veerkracht gaat hun interesse specifiek uit naar de thema’s ‘openbare orde en veiligheid’ en ‘burgermoed’. Hierbij valt te denken aan studies over ontwikkelingen rondom de vorming van de Nationale politie, de positie van wijkagenten, de inbedding en aansturing van politievrijwilligers, de opkomst van private beveiligers en gemeentelijke boa’s, veiligheid in het openbaar vervoer en het zelf ingrijpen van burgers bij incidenten.

Recente publicaties in dit verband:

Politie vrijwilligers (on)gewenst?! – 2015
Over politieke steun, een enthousiaste werkvloer en falend beleid

Veelvormig en versnipperd – 2012
Gemeentelijke toezichthouders en handhavers in het publieke domein

Centralisatie bij de politie, decentrale politiezorg voor de NS – 2014
Een studie naar de organisatie van sociale veiligheid op het spoor

Centre for Policing and Security
De SMV geeft samen met de Belgische zusterorganisatie Centre for Policing and Security (CPS) te Gent viermaal per jaar een zogenoemd ‘Cahier Politiestudies’ uit. De onderwerpen van de Cahiers in 2018:

– Dienstverlening door de politie (Cahier 46/2018-1)
– Evaluatie van de politie (Cahier 47/2018-2)
– Opleiding & onderwijs van de politie (Cahier 48/2018-3)
– Glocalisering (Cahier 49/2018-4)